Loading...

Numbers 1

Leviticus  «  Leviticus 27  ‹  Numbers 1  ›  Numbers 2  »  Deuteronomy


ՒՍՐԱՅԷԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԸ

1

Տէրը Մովսէսի խօսեցաւ Սինայի անապատը՝ Հանդիպումի վրանին մէջ, անոնց Եգիպտոսի երկրէն ելլելուն երկրորդ տարուան երկրորդ ամսուան առաջին օրը՝ ըսելով.

2

«Առէ՛ք Իսրայէլի որդիներուն ամբողջ համայնքին գումարը՝ իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, բոլոր արուները համրելով իրենց անուններուն թիւով՝ 1մէկ առ մէկ՝՝։

3

Դուն ու Ահարոն թուարկեցէ՛ք Իսրայէլի մէջ քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան 2գացողները՝ իրենց զօրաբաժիններուն համեմատ։

4

Ձեզի հետ ամէն տոհմէն մէկական մարդ թող ըլլայ. անոնցմէ իւրաքանչիւրը՝ իր նահապետութեան գլխաւորը ըլլայ։

5

Ահա՛ւասիկ այն մարդոց անունները՝ որոնք ձեզի հետ պիտի կայնին.—

6

Ռուբէնէ՝ Սեդիուրի որդին Եղիսուր, Շմաւոնէ՝ Սուրիսադայի որդին Սաղամիէլ,

7

Յուդայէ՝ Ամինադաբի որդին Նաասոն,

8

Իսաքարէ՝ Սովգարի որդին Նաթանայէլ,

9

Զաբուղոնէ՝ Քեղոնի որդին Եղիաբ,

10

Յովսէփի որդիներէն՝ Եփրեմէ՝ Ամիուդի որդին Եղիսամա, Մանասէէ՝ Փադասուրի որդին Գամաղիէլ,

11

Բենիամինէ՝ Գեդէոնիի որդին Աբիդան,

12

Դանէ՝ Ամիսադայի որդին Աքիեզեր,

13

Ասերէ՝ Եքրանի որդին Փաքիէլ,

14

Գադէ՝ Դագուէլի որդին Եղիասափ,

15

Նեփթաղիմէ՝ Ենանի որդին Աքիրէ»։

16

Ասոնք էին համայնքին անուանիները, իրենց հայրերուն տոհմերուն իշխանները, Իսրայէլի հազարապետները։

17

Մովսէս եւ Ահարոն առին այս մարդիկը, որոնք իրենց անուններով որոշուած էին,

18

ու երկրորդ ամսուան առաջին օրը ամբողջ համայնքը հաւաքեցին. իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ՝ քսան տարեկանէն վեր եղող բոլորը 3մէկ առ մէկ՝՝ արձանագրեցին իրենց ծնունդները՝ անուններուն թիւով։

19

Ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր, այնպէս ան թուարկեց զանոնք Սինայի անապատին մէջ։

20

Իսրայէլի անդրանիկ որդիին՝ Ռուբէնի որդիները իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, բոլոր արուները իրենց անուններուն թիւով՝ 4մէկ առ մէկ՝՝,

21

Ռուբէնի տոհմէն թուարկուածները՝ քառասունվեց հազար հինգ հարիւր հոգի էին։

22

Շմաւոնի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, բոլոր թուարկուած արուները իրենց անուններուն թիւով՝ 5մէկ առ մէկ՝՝,

23

Շմաւոնի տոհմէն թուարկուածները յիսունինը հազար երեք հարիւր հոգի էին։

24

Գադի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները իրենց անուններուն թիւով,

25

Գադի տոհմէն թուարկուածները քառասունհինգ հազար վեց հարիւր յիսուն հոգի էին։

26

Յուդայի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

27

Յուդայի տոհմէն թուարկուածները եօթանասունչորս հազար վեց հարիւր հոգի էին։

28

Իսաքարի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

29

Իսաքարի տոհմէն թուարկուածները յիսունչորս հազար չորս հարիւր հոգի էին։

30

Զաբուղոնի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

31

Զաբուղոնի տոհմէն թուարկուածները յիսունեօթը հազար չորս հարիւր հոգի էին։

32

Յովսէփի որդիներէն Եփրեմի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

33

Եփրեմի տոհմէն թուարկուածները քառասուն հազար հինգ հարիւր հոգի էին։

34

Մանասէի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

35

Մանասէի տոհմէն թուարկուածները երեսուներկու հազար երկու հարիւր հոգի էին։

36

Բենիամինի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

37

Բենիամինի տոհմէն թուարկուածները երեսունհինգ հազար չորս հարիւր հոգի էին։

38

Դանի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

39

Դանի տոհմէն թուարկուածները վաթսուներկու հազար եօթը հարիւր հոգի էին։

40

Ասերի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

41

Ասերի տոհմէն թուարկուածները քառասունմէկ հազար հինգ հարիւր հոգի էին։

42

Նեփթաղիմի որդիները՝ իրենց ծնունդներով, իրենց գերդաստաններուն եւ նահապետութիւններուն համեմատ, քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները, իրենց անուններուն թիւով,

43

Նեփթաղիմի տոհմէն թուարկուածները յիսուներեք հազար չորս հարիւր հոգի էին։

44

Ասոնք են այն թուարկուածները, որ Մովսէս, Ահարոն ու Իսրայէլի իշխանները թուարկեցին. այս իշխանները տասներկու մարդիկ էին, իւրաքանչիւրը իր նահապետութեան համար որոշուած։

45

Այսպէս թուարկուեցան Իսրայէլի բոլոր որդիները՝ իրենց նահապետութիւններուն համեմատ, Ւսրայէլի մէջ քսան տարեկանէն վեր բոլոր զինուորութեան գացողները.

46

բոլոր թուարկուածները վեց հարիւր երեք հազար հինգ հարիւր յիսուն հոգի էին։

47

Բայց Ղեւտացիները՝ իրենց հայրերուն տոհմով՝ ասոնց հետ չթուարկուեցան,

48

քանի որ Տէրը խօսեր էր Մովսէսի՝ ըսելով.

49

«Միայն Ղեւտացիներուն տոհմը մի՛ թուարկեր, ու Իսրայէլի որդիներուն հետ անոնց գումարը մի՛ առներ։

50

Բայց Ղեւտացիները վերակացո՛ւ նշանակէ Վկայութեան խորանին, անոր բոլոր առարկաներուն եւ անոր վերաբերեալ բոլոր բաներուն. անո՛նք պիտի կրեն խորանն ու անոր բոլոր առարկաները, անո՛նք պիտի կատարեն անոր պաշտօնը, եւ անո՛նք պիտի բանակին խորանին շուրջը։

51

Խորանին մեկնելու ատենը՝ Ղեւտացինե՛րը պիտի քակեն զայն, ու խորանին բանակելու ատենը՝ Ղեւտացինե՛րը պիտի կանգնեցնեն զայն. անոր մօտեցող օտարը պիտի մեռցուի։

52

Իսրայէլի որդիները իրենց զօրաբաժիններով թող բանակին՝ իւրաքանչիւրը իր բանակավայրին մէջ, իւրաքանչիւրը իր դրօշին քով։

53

Բայց Ղեւտացիները Վկայութեան խորանին շուրջը թող բանակին, որպէսզի Իսրայէլի որդիներուն համայնքին վրայ զայրոյթ չըլլայ, ու Ղեւտացիները Վկայութեան խորանին 6պաշտօնը թող կատարեն՝՝»։

54

Եւ Իսրայէլի որդիները՝ Տէրոջ Մովսէսի բոլոր պատուիրածներուն համաձայն ըրին. այնպէս ըրին։1 Եբր.՝ մարդ գլուխ
2 Եբր.՝ դուրս ելլողները
3 Եբր.՝ մարդ գլուխ
4 Եբր.՝ մարդ գլուխ
5 Եբր.՝ մարդ գլուխ
6 Եբր.՝ պահպանութիւնը թող պահեն